Ombouw Hilversum (deel 7)

door Edward Bary, foto's Rienk Nauta


Voortgang van de werkzaamheden tot medio november 2006

Sinds de laatste grote buitendienststelling wordt er aan de ombouw in Hilversum gestaag verder gewerkt. Door het warme najaar is er nog geen hinder geweest van beperkende winterse omstandigheden (zoals vorst).

Niet voor elke klus hoeft het spoor buiten dienst. Op diverse bouwlocaties wordt verder gewerkt aan de tunnelbouw en perronuitbreiding. Zo zijn er werkzaamheden:

  • op het stationsplein aan de centrumzijde;
  • aan de verdere opbouw van het derde perron;
  • op het Oosterspoorplein;
  • aan de overweg Larenseweg/Stationsstraat.

De werkzaamheden tot nu toe en met name in het weekend van 11/12 november 2006 betroffen:

In de (oude) overwegkruising werd de oude overwegbevloering in (vervallen) spoor 905 verwijderd. De betonelementen in dit spoor werden vervangen door tijdelijke bestrating. Vanwege de veiligheid waren de spoorbomen het hele weekend weer gesloten.

De perronkeerwanden langs spoor 904 werden verder aangelegd in noordelijke richting.

Op het Stationsplein centrumzijde werd verder gewerkt aan de opbouw van de bekisting en betonvlechtwerk voor het tweede tunneldek, bestemd voor de sporen 901/902. Dit dek wordt in januari 2007 ingereden (zie toelichting in deel 6).

Op het voorplein centrumzijde werden damwanden ingedrukt, grond ontgraven en kabels verlegd.

Damwanden Stationsplein

Onlangs is ProRail aan de centrumzijde van het station gestart met het indrukken van de damwanden voor de fiets- en voetgangerstunnel onder het station Hilversum. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, wordt het drukken van de damwanden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begonnen bij de stationsingang aan de zijde van de Connexion-standplaats. De huidige bouwhekken worden tijdelijk op de standplaats geplaatst. Het busverkeer vindt gewoon doorgang. Vervolgens worden de perronluifel aan deze zijde van het station verwijderd en de damwanden ingedrukt. Als de damwand is ingebracht, worden de bouwhekken teruggeplaatst naar waar zij eerder stonden.

Hierna volgt het indrukken van de damwanden aan de andere zijde van de ingang van het station. Hiervoor hoeven de huidige bouwhekken niet verplaatst te worden. Treinreizigers ondervinden zeer beperkt overlast van de werkzaamheden. Het uitvoeren van werkzaamheden op plaatsen waar treinreizigers langskomen gebeurt namelijk alleen in de nachtelijke uren. Omwonenden kunnen hiervan 's nachts geluidsoverlast ondervinden.

Handhaving fietsenparkeerverbod

Burgermeester en Wethouders hebben middels een “tijdelijk aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbod stationsgebied Hilversum” op 9 november bekend­gemaakt dat op grond van artikel 5.1.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening op 31 oktober 2006 een tijdelijk aanwijzingsbesluit fietsparkeerverbod stationsgebied Hilversum is genomen geldend voor de voor- en achterkant van het station Hilversum, verband houdende met de bouw van de langzaam verkeerstunnel onder station en de in uitvoering zijnde werkzaamheden aan de voor- en achterkant van het station.

Dit betekent dat tot 2008, in ieder geval tot de oplevering van de tunnel, de toegankelijkheid van het station Hilversum beperkt is. Hierbij is het van belang om ten behoeve van de voetgangers, (brom)fietsgebruikers en de nood- en hulpdiensten tijdelijke maatregelen te treffen. Door het tijdelijk aanwijzingsbesluit worden er plaatsen aangewezen waar het verboden is (brom)fietsen te plaatsen aan de voor- en achterzijde van het station, (gedurende de bouw van de tunnel) en ontstaat er een juridische basis om op te treden tegen verkeerd of onveilig geplaatste (brom)fietsen. Voor het publiek is het herkenbaar op straat omdat er door de gele belijning een zone is aangebracht waarbinnen het fietsparkeerverbod geldt. Indien er (brom)fietsen binnen de gele belijning worden aangetroffen, worden deze verplaatst naar het gebied waar het niet verboden is (brom)fietsen te parkeren.

De verplaatste fietsen worden voorzien van een sticker waarop de (brom)fietsbezitter wordt gewezen op het fietsparkeerverbod binnen de gele lijnen. De aanwezigheid van een sticker duidt ook op het feit dat de (brom)fiets verplaatst is. Deze maatregel heeft het doel de veiligheid aan de voor- en achterzijde van het station voor voetgangers te vergroten en de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten te waarborgen.

Geraadpleegde bronnen

  • Website Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten >tunnelonderhetspoor (publicaties 7 en 9 november 2006)
  • ProRail Projectvoorlichting en website NS Reisinformatie, www.ns.nl
  • Rienk Nauta (Hilversum) voor zijn beschikbaar gestelde foto's

...verwijderen van oude overwegplaten...

...tijdelijke bekabeling...

...het tweede tunndeldek in opbouw...

...het nieuwe derde perron...

...grote spoorbomen gesloten...


 

... tijdelijke fietsenstalling...

Alle foto's Rienk Nauta
vorige       start       omhoog