Ombouw Hilversum (deel 15)

door Edward BaryDeze artikelserie gaat met name over de infrastructurele veranderingen op en rond het station Hilversum: de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel onder het station, het derde perron en de wijzigingen van het emplacement hierdoor. Spoorse zaken dus. Maar er gebeurt méér in Hilversum om het verkeer in betere banen te leiden. We beperken ons tot de directe omgeving van de spoorlijn door Hilversum en wat er “Langs de rails” aan het veranderen is.

Integraal Bereikbaarheids Plan (IBP)

Verkeersproblematiek in Hilversum is van alle tijden (zie deel 1). Met het Integraal Bereikbaarheids Plan (IBP) beoogt de gemeente Hilversum belangrijke locaties beter bereikbaar te maken, de verkeersdoorstroming te bevorderen en veel aandacht te geven aan verbetering van de routes voor fietsers en de bus.

Verkeerswethouder Erik Boog is blij met dit plan, wat nu op verschillende plaatsen al in uitvoering genomen is. “We moeten de groei van het autoverkeer vóór zijn”, aldus de wethouder. ”De verwachting is, dat het autoverkeer tot 2020 nog met zo’n 30% tot 40% zal toenemen als gevolg van de expansieve groei van het aantal auto’s die steeds meer kilometers rijden. Als we nu niets doen, staat straks tot ver op de snelwegen alles stil."

"In het eerdere Verkeersplan Wegen (uit 1996) waren geen oplossingen voor de buitenring aangedragen. Dat gaan we nu goed aanpakken. Met het IBP willen we heel Hilversum beter bereikbaar maken, niet alleen de route van de A1 naar het Mediapark, maar de hele buitenring, betere wijkverbindingen, ook die met het centrum. Nieuwe wegen rond Hilversum leveren niks op en stuiten op massaal verzet wegens aantasting van waardevolle natuurgebieden, zo is de afgelopen jaren wel gebleken."

"Met het alleen omdraaien van rijrichtingen of invoeren van eenrichtingsverkeer komen we er niet meer. Met snelle busverbindingen, goede fietsroutes, het weer gaan stoppen van de Intercity’s op het centraal station en extra stoptreinen die in Hilversum Noord gaan stoppen vanaf december, de start van een pendelbus tussen Mediapark en het station en tenslotte goed afgestemde (en slimme) verkeerslichteninstallaties moeten we straks weer een uitstekende mobiliteit in Hilversum hebben”, aldus Erik Boog.

Ahob Hoge Larenseweg/Schoolstraat

De spoorwegovergang in de Hoge Larenseweg/Schoolstraat in Hilversum is zo’n cruciale schakel in het lokale wegverkeer tussen het centrum en de wijk Over het spoor. De verkeersafwikkeling wordt nu al aangepakt.

Vooruitlopend op de sluiting voor het gemotoriseerd verkeer per 1 september en het langzaam verkeer per 5 november van de andere gelijkvloerse kruising, de bediende overweg in de Larenseweg/Stationsstraat, gaat de Gemeente Hilversum de verkeerssituatie rond de ahob drastisch verbeteren. De te verwachten verkeerstoename op de ahob vraagt - wanneer de bediende overweg zal zijn opgeheven - om een betere verkeerscirculatie.


 

Hilversum, januari 2006 (bovenste foto) en juli 2007. Foto's Henk Koster.


Op de eerste dag van de schoolvakantie, maandag 9 juli, is de gemeente begonnen met de herinrichting van de kruising Koninginneweg/Schoolstraat waar de overweg (de kleine spoorbomen) aan grenst. Dit project is bewust in de schoolvakantie gepland. Nabijgelegen scholen hebben er geen last van en op de - soms lastige - omleidingsroutes rijdt minder autoverkeer dan normaal.

Koninginneweg/Schoolstraat

De herinrichting omvat de hele kruising en delen van de Koninginneweg en de Schoolstraat. De werkzaamheden duren zes weken. De relatief lange duur heeft ermee te maken dat de gemeente voor werkzaamheden tegen de spoorlijn aan afhankelijk is van buitendienststellingen door de Spoorwegen.

Op de Koninginneweg wordt een honderd meter lange linksafstrook aangelegd voor autoverkeer dat de kleine spoorbomen wil oversteken. Achter de bomen ontstaat dan een gecombineerd fiets-voetpad.


Het kruispunt Koninginneweg (voor boven naar beneden lopend op deze plattegrond) en Schoolstraat/ahob/Hoge Larenseweg (van links naar rechts lopend) krijgt een nieuwe inrichting met voorsorteervakken; hiermee wordt een betere doorstroming beoogd. Het kruispunt is 6 weken afgesloten en gaat begin september weer open. De bushalte ter hoogte van het bouwterrein bij de voormalige Tagrijn wordt verplaatst naar de andere kant van de kruising, opzij van het appartementencomplex voor senioren. De kruising krijgt nieuw, geluiddempend asfalt, ook het gedeelte van de Schoolstraat. Rechts van beneden naar boven lopend de Noorderweg.


Pendelbus Media Park

De herinrichting van de kruising Koninginneweg/Schoolstraat maakt deel uit van het Integraal Bereikbaarheids Plan Hilversum e.o. Dat plan beoogt Hilversum beter bereikbaar te maken met openbaar vervoer, auto en fiets. De herinrichting van de kruising gebeurt met het oog op een betere doorstroming van de bussen van Connexxion. In december gaat tussen het station en het Media Park vier keer per uur een speciale pendelbus rijden. Die zal straks over de Naarderstraat, waar de rijrichting half november wordt omgedraaid, een snelle route krijgen naar het Media Park. De verlengde linksafstrook voorkomt dat de pendelbus op zijn terugreis naar het station op de Koninginneweg wordt opgehouden door auto's die linksaf de overweg over willen. Onderdeel van het IBP is ook een fietspad langs het spoor tussen de kleine spoorbomen en de Crailose Brug. Dat fietspad wordt naar verwachting in de loop van volgend jaar aangelegd.


 

Hilversum, juli 2007. Het volledig afgesloten zijn van de ahob Hoge Larenseweg/Schoolstraat voor alle verkeer zorgde voor een tijdelijke opleving van alle passanten over de bediende overweg in de Larenseweg/Stationsstraat. Het lijken de laatste stuiptrekkingen van deze laatste overweg die op het punt van verdwijnen staat. Foto's Henk Koster en Rienk Nauta.


Afsluiting kleine spoorbomen

Voor de werkzaamheden is de kruising én de spoorwegovergang tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Aanvankelijk zouden de kleine spoorbomen toegankelijk blijven voor voetgangers en fietsers, maar dit bleek op de dag van de afsluiting (maandag 9 juli) echter al te leiden tot onveilige situaties. Daarom heeft de gemeente in overleg met spoorwegbeheerder ProRail besloten de kleine spoorbomen gedurende de werkzaamheden af te sluiten voor ál het verkeer. Er zijn op verschillende plekken extra borden geplaatst om voetgangers te wijzen op de afsluiting.

Op het gedeelte van de Koninginneweg tussen de Lage Naarderweg en het werkterrein wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan.


Hilversum, april 2007 en juli 2007. Foto's Henk Koster.


Omleidingen

Autoverkeer van Over het Spoor wordt omgeleid naar de grote spoorwegovergang en de Beatrixtunnel.

Vanuit het centrum wordt autoverkeer richting Hilversum-Noord omgeleid door de Beatrixtunnel, met uitzondering van vrachtverkeer hoger dan 3,50 meter. Dat wordt via de centrumring en de Hoge Naarderweg richting de Insulindelaan en het viaduct geleid. Voor de winkels op de Koninginneweg wordt vanaf de Stationsstraat een omleiding aangegeven over het Langgewenst en de Huizerweg (achter het marktterrein langs).


   

Hilversum, juli 2007. Benzine tanken bij het station is verleden tijd. Garagebedrijf Wiggerts annex AVIA-tankstation is gesloopt; de ondergrondse opslagtanks zijn opgegraven en afgevoerd. Foto's Rienk Nauta.


Samenvatting stand van zaken in juli 2007

 • In de maand juli werd zowel op het Oosterspoorplein als op het voorplein centrumzijde van het station beton gestort van de tunnelwanden, de fietsenkelder en trapopgang derde perron. Aan de centrumzijde werden voorbereidingen getroffen (plaatsen stempels) voor het te plaatsen tunneldak.
 • Op het noordelijk emplacement werden nieuwe portaalseinen 12 en 14 aangevoerd en ter plaatse gemonteerd. Ze gaan de gelijkgenummerde dwergseinen (resp. spoor 901 en 902, rijwegen richting Bussum) vervangen. Ook de nieuwe seinpalen voor de seinen 18 (spoor 904) en 20 (nieuws spoor 905), beide de uitrijseinen richting Bussum, zijn afgeleverd, inclusief enkele schakelkasten.
 • Het derde perron werd verder betegeld.
 • Met de sloop van het AVIA-tankstation, voorheen Wiggerts Auto Service BV, werd op 10 juli begonnen door Sloopbedrijf Beelen (Beelen Groep) en dit nam ruim een week in beslag. Eerst werd de luifelconstructie ontmanteld, daarna werd asbest verwijderd, vervolgens werd de bestrating verwijderd boven tanks, werden de mangaten in de tanks open gemaakt, geïnspecteerd en werden de tanks schoongemaakt (door Wenau Transport en Cleaning – Heerenveen). Niet alle ondergrondse tanks bleken volgens de oorspronkelijke tekening vindbaar, maar na enig graafwerk werden alle vijf tanks gelokaliseerd. Als laatste werd het gebouwtje, de eigenlijke garage en het kantoortje, annex verkoopruimte gesloopt (op 16 juli) en werden de ondergrondse tanks uitgehesen. Op 11 juli werd het bovenleidingsportaal ter hoogte van het tankstation ingekort en met hulpmasten ondersteund; de mastvoet werd verwijderd (door Van der Tol B.V.). Het sloopafval werd getransporteerd naar het opslag- en recyclingbedrijf van Beelen in Houten, waar het op milieuvriendelijke wijze werd verwerkt.
 • Er is een begin gemaakt met het slopen van het stationsgebouw aan het Oosterspoorplein (zie Hilversum in vroeger tijden, deel 1).

           

Hilversum, juli 2007. Overzicht van de werkzaamheden. Foto's Henk Koster en Rienk Nauta.


Geraadpleegde bronnen

 • Gemeente Hilversum, www.hilversum.nl >projecten>tunnelonderhetspoor
 • Publicaties in Gemeentepagina Raadhuis aan huis van 5, 12, 19 juli 2007
 • Integraal Bereikbaarheids Plan: www.hilversumbeterbereikbaar.nl
 • Projektgroep Bereikbaarheid Mediapark
 • Nieuwsbrief Stationsgebied juni – juli 2007, gezamenlijke uitgave van ProRail, NS en Gemeente Hilversum; met dank aan Denise Groesz en Michelle Voogd
 • ProRail Projectvoorlichting:www.prorail.nl
 • Rienk Nauta en Henk Koster (Hilversum) voor hun beschikbaar gestelde foto’s en dagelijkse waarnemingen op de locatie
 • Met speciale dank aan Erik Boog, Wethouder Hilversum, portefeuille voor verkeervorige       start       omhoog